Jump to content

uporczywe włączanie informacji o przeprowadzonej aktualizacji


Recommended Posts

  • Moderators

Google translate..

A few days ago CC Proff was updated to version 5.73.8130 and now every minute, more or less, a window appears for a few seconds with the information: CClaner has been updated to version 5.73.8130. Is something loops somewhere?
Win10 64b

 

Support contact

https://support.piriform.com/hc/en-us/requests/new

support@ccleaner.com

 

Link to comment
Share on other sites

  • Admin

Witam @Andrzej Witowski. Przede wszystkim proszę wybaczyć wszelkie błędy w tej wiadomości, ponieważ używam Tłumacza Google.

Nie byliśmy w stanie odtworzyć tego problemu i nie widzę, aby był on zgłaszany w innym miejscu, więc najpierw zaleciłbym zainstalowanie wersji 5.74.8198, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Możesz pobrać / zainstalować wersję 5.74.8198 programu CCleaner tutaj:
https://www.ccleaner.com/ccleaner/download/standard 

Jeśli po zainstalowaniu nowej wersji wystąpią jakiekolwiek problemy, prosimy o powiadomienie nas, ponieważ zdecydowanie chcemy, aby wszystko działało poprawnie.

Link to comment
Share on other sites

Tłumacz spisał się bardzo dobrze, Dziękuję.

Niestety,  nie udało mi się zainstalować nowej wersji instalacja się zatrzymała. W oknie instalatora jest podane Pominięte: CCkleaner.exe.
Nie rozumiem co znaczy "Pominięte" - że brak jest tego pliku. Z Eksploratora widać, że plik ten, o rozmiarze 25,5 MB jest w jest w folderze wyjściowym CCkleaner
W informacji Instalatora podane jest, by usunąć plik CheckUpdate .log. Rzec w tym, że w folderze C:\Users\pc1 nie ma podfolderu AppData, w którym ma się znajdować plik do usunięcia.
W informacji "Błąd otwarcia pliku do zapisu" nie działają żadne przyciski - program instalujący się zawiesił. Będę musiał wyłączyć komputer wykonując twardy reset. Jutro spróbuję ponownie zainstalować. 
Może zacząć od odinstalowania programu w wersji 5.73?

Przy okazji: W okienku Brak otwarcia… dla tej samej czynności są dwie nazwy (Anuluj - Przerwij). Może dobrze by było je ujednolicić?

Dziś się rejestrowałem, ale udało mi się zarejestrować za którymś razem. Na pytanie  ile jest "C" napisałem, że "2", poprawiałem to pewno dwukrotnie, później napisałem "dwa", na koniec "two" i udało się. Dobrze byłoby podpowiedzieć: słownie po angielsku.

Pozdrawiam

CCleaner Instalacja + eksplorator.JPG

CCleaner Przerwana instalacja .JPG

Link to comment
Share on other sites

  • Moderators

Google translate....

 

The translator did very well, Thank you.

Unfortunately, I was unable to install the new version, the installation has stopped. The installer window lists Skipped: CCkleaner.exe.
I don't understand what "Skipped" means - that this file is missing. From Explorer, you can see that this file, 25.5 MB in size, is in the CCkleaner output folder
The installer information says to delete the CheckUpdate .log file. In fact, there is no AppData subfolder in the 😄 \ Users \ pc1 folder where the file to be deleted should be located.
In the message "Error opening file for writing", no buttons work - the installer has hung up. I will have to shut down my computer by doing a hard reset. I'll try to reinstall tomorrow.
Maybe start by uninstalling version 5.73?

By the way: In the No open… window there are two names for the same action (Cancel - Abort). Maybe it would be good to standardize them?

Today I registered but I managed to register some time. When asked how much "C" is, I wrote "2", I corrected it twice, then I wrote "two", at the end "two" and it worked. It would be good to say: in English.

best regards

 

Support contact

https://support.piriform.com/hc/en-us/requests/new

support@ccleaner.com

 

Link to comment
Share on other sites

  • Moderators

I am looking at your screenshot of File Explorer and notice that the dates for CCleaner.exe and CCleaner64.exe are different.

They should both have the same date.

It looks as if your CCleaner64.exe has not been updated to 5.74. (23-10-2020 was the v5.73 release date).

I don't know why that would have happened but it is probably what is causing problems.

I would do the following -
Make sure that you have a copy of your registered name and licence key.
Uninstall CCleaner, and restart your computer.
Download the Slim installer from here and double click on "ccsetup574_slim.exe" to install a new CCleaner:
https://www.ccleaner.com/ccleaner/builds
Once installed will need to enter your name and registration key to re-register as Pro.


Patrzę na zrzut ekranu z Eksploratora plików i zauważam, że daty dla CCleaner.exe i CCleaner64.exe są różne.

Oboje powinni mieć tę samą datę.

Wygląda na to, że plik CCleaner64.exe nie został zaktualizowany do wersji 5.74. (23.10.2020 to data premiery wersji 5.73).

Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale prawdopodobnie jest to przyczyną problemów.

Zrobiłbym następujące -
Upewnij się, że masz kopię zarejestrowanej nazwy i klucza licencyjnego.
Odinstaluj CCleaner i uruchom ponownie komputer.
Pobierz instalator Slim stąd i kliknij dwukrotnie „ccsetup574_slim.exe”, aby zainstalować nowy CCleaner:
https://www.ccleaner.com/ccleaner/builds
Po zainstalowaniu trzeba będzie wprowadzić swoje imię i nazwisko oraz klucz rejestracyjny, aby ponownie zarejestrować się jako Pro.

 

*** Out of Beer Error ->->-> Recovering Memory ***

Worried about 'Tracking Files'? Worried about why some files come back after cleaning? See this link:
https://community.ccleaner.com/topic/52668-tracking-files/?tab=comments#comment-300043

 

Link to comment
Share on other sites

Dopiero teraz mogłem usiąść do komputera.
O dziwo: zamykając komputer wyłączyłem program CCleaner za pośrednictwem Menedżera zadań. Dzisiaj, po włączeniu komputera i przeczytaniu Państwa listu zajrzałem do Eksploratora i okazało się, że oba pliki exe mają tę samą datę - 10.11.2020. Oznacza to, że niedokończona (zawieszona) instalacja zdołała wprowadzić prawidłowy plik CC64.exe. W Informacji o programie jest zapisana wersja 5.74.

Po sprawdzeniu kondycji komputera zamknąłem program, a w Eksploratorze pojawił się plik DMP z dzisiejszą datą. Jest jeszcze drugi taki plik, z datą 24.8.23020..
Wyczytałem, że są to jakieś zrzuty pamięci, niepotrzebne dla przeciętnego użytkownika i można je usunąć. Czy można to zrobić z poziomu Eksploratora przez zaznaczenie i komendę Usuń?

Minął już jakiś czas i nie pojawia się już informacja o zaktualizowaniu. Najprawdopodobniej problem był spowodowany  pominięciem pliku przy aktualizacji do wersji 5.73 i powinno już być w porządku.

Bardzo dziękuję za pomoc.

Translation:

Quote

Only now was I able to sit down to the computer. Strangely enough: when I shut down my computer, I turned off CCleaner via the Task Manager. Today, after turning on my computer and reading your letter, I looked into Explorer and found that both exe files have the same date - 11/10/2020. This means that the incomplete (suspended) installation managed to enter a valid CC64.exe file. Version 5.74 is listed in the Program Info.
After checking the health of the computer, I closed the program, and a DMP file with today's date appeared in Explorer. There is another such file with the date 24.8.23020 .. I have read that these are some kind of memory dumps, unnecessary for the average user and can be deleted. Can it be done from Explorer by selecting and the Delete command? Some time has passed and there is no more information about the update. Most likely the problem was due to a file being skipped when upgrading to v5.73, and you should now be fine.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Moderators

Good to hear it's updated itself and is OK now.

The dump files are an known issue and they are working on a fix.
You can delete them without any problem, or just leave them there.

They have promised that when the fix is released it will also automatically clean up any .dmp files that have been made.

Dobrze słyszeć, że jest zaktualizowany i teraz jest OK.

Pliki zrzutu są znanym problemem i pracują nad rozwiązaniem.

Możesz je usunąć bez problemu lub po prostu je tam zostawić.

Obiecali, że po wydaniu poprawki automatycznie wyczyści również wszelkie utworzone pliki .dmp.

*** Out of Beer Error ->->-> Recovering Memory ***

Worried about 'Tracking Files'? Worried about why some files come back after cleaning? See this link:
https://community.ccleaner.com/topic/52668-tracking-files/?tab=comments#comment-300043

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.